بیمه‌ی مبتنی بر رفتار راننده عموما با عنوان «پرداخت براساس نحوه‌ی رانندگی» شناخته می‌شود.
نکته‌ی حائز اهمیت در مدل های بیمه‌ی مبتنی بر رفتار، چگونگی رانندگی شماست نه اندازه‌گیری میزان رانندگی .
این شامل مسافت پیموده‌شده‌ی سفر، سرعت، زمان استراحت راننده ، بازه زمانی و شرایط آب و هوایی است.
این داده ها می تواند به وسیله نصب دستگاهی بر روی خودرو و یا استفاده از سنسورهای گوشی هوشمند جمع آوری شوند.
بعضی از مزایای اصلی بیمه‌های مبتنی بر رفتار این است که رانندگان تشویق می‌شوند مسئولیت پذیری بیش‌تری حین رانندگی داشته باشند. گذار از بیمه‌ی سنتی به هوشمند هم چنین این امکان را فراهم کرده که رانندگان ایمن را از پرخطر متمایز کرده و ایمن‌ها را از تخفیفات و پاداش‌هایی‌ بهره‌مند کنیم.
داده های به دست آمده از طریق این سیستم هوشمند هم چنین می‌توانند رفتارهایی که ممکن است خطر آفرین باشند را به راننده هشدار دهند و بدین ترتیب از تصادفات احتمالی نه تنها برای بیمه گران بلکه برای رانندگان دیگر نیز جلوگیری کنند.
داده‌های جمع‌آوری شده از ردیابی رفتار راننده به بیمه‌گران کمک می‌کند تا با تقلب در بیمه مبارزه کنند، اطلاعات تصادفات را بررسی و اقدامات پیشگیرانه در برابر سرقت را بهبود ببخشند.

منابع:
WWW.METROMILE.COM

بدون دسته بندی

بیمه هوشمند، بیمه مبتنی بر رفتار، رانندگی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *